§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5252706251. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Brothers and Sisters Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4. Klient korzystający z usług Brothers and Sisters Sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. określa „Polityka prywatności”.

6. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§2 Definicje

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.brothersandsisters.pl, umożliwiający zakup produktów Brothers and Sisters Sp. z o.o. drogą elektroniczną.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. napojów kombuchy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Brothers and Sisters Sp. z o.o. .

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Brothers and Sisters Sp. z o.o. za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Brothers and Sisters Sp. z o.o.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Rejestracja w serwisie

1. Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.

2. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Brothers and Sisters Sp. z o.o. Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Brothers and Sisters Sp. z o.o., oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.

3. Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

4. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

7. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

§4 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia – 3 zgrzewki lub 1 paleta Napojów oraz możliwość wyboru ich smaków z udostępnionych przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym www.brothersandsisters.pl w następującej konfiguracji:

 • przy zakupie zgrzewek Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 3) i smaków z dostępnych na stronie internetowej;
 • przy zakupie palet Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości i smaków z dostępnych na stronie internetowej;

W przypadku wystąpienia niezgodności smaków z dostarczoną instrukcją, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, wysyłając wiadomość na adres mailowym: kontakt@brothersandsisters.pl. Jednocześnie informujemy, że smaki napojów, w wyjątkowych okolicznościach, mogą różnić się od tych w instrukcji.

2. Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych szklanych butelkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań. Butelki są dodatkowo owinięte folią izolacyjną, która zapewnia dostawę napojów w warunkach zgodnych z ich prawidłowym przechowywaniem. Butelki opatrzone są nalepkami zawierającymi informacje o dacie wyprodukowania Napoju i dacie przydatności do spożycia Napoju. Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.

3. Data przydatności produktu jest ważna tylko i wyłącznie dla produktów przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Ze względu na brak konserwantów każdy produkt wystawiony na działanie temperatury powyżej 6°C może sfermentować i zwiększyć swoją objętość. Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku przechowywania Napojów w sposób niezgodny z zaleceniami.

§5 Złożenie zamówienia

1. Złożenie Zamówienia Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

 • dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.brothersandsisters.pl;
 • dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: kontakt@brothersandsisters.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.brothersandsisters.pl.

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

4. Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował Brothers and Sisters Sp. z o.o. podczas składania Zamówienia.

5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.

6. Brothers and Sisters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 • złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
 • bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
 • braku dokonania płatności za zakupioną Usługę;
 • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Brothers and Sisters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Brothers and Sisters Sp. z o.o., a których usunięcie nie jest możliwe.

8. Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy, a paczka zostanie do niego wysłana, nie będzie doręczona i wróci do nadawcy, to Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie ponosi za to odpowiedzialności. Ww. Klient otrzyma od Brothers and Sisters Sp. z o.o. rabat na kolejne zamówienie.

§6 Płatność za zamówienie

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • dla Klientów indywidualnych Brothers and Sisters Sp. z o.o. umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Brothers and Sisters Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.
 • dla Klientów korporacyjnych Brothers and Sisters Sp. z o.o. umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:
  • za pośrednictwem udostępnionego przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Brothers and Sisters Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;
  • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze:
   …, przy czym za dzień otrzymania płatności Brothers and Sisters Sp. z o.o. uznaje dzień, w którym kwota za całość złożonego Zamówienia wpłynęła na jego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz. 8.00.

Koszt wysyłki w wysokości 21 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu jest określany indywidualnie;

2. Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki.

3. Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia.

4. Brothers and Sisters Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany.

5. Brothers and Sisters Sp. z o.o. realizuje tylko opłacone Zamówienia.

§7 Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas dostawy 3 dni robocze od dnia wysyłki oraz dostawy w przedziale godzin 6.00-20.00. 

2. Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku. 

3. Dostawa Zamówień będzie realizowana przez wskazaną firmę kurierską lub kierowcę Brothers and Sisters Sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. 

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić telefonicznie pod numerem +48 733 000 202 lub mailowo kontakt@brothersandsisters.pl

5. Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności prosimy o wysłanie informacji na adres kontakt@brothersandsisters.pl. Opis niezgodności oraz załączone zdjęcia będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji.

6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Brothers and Sisters Sp. z o.o. (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

7. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. 

§8 Odpowiedzialność

1. Brothers and Sisters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Brothers and Sisters Sp. z o.o.

2. Brothers and Sisters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

3. Brothers and Sisters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

4. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje wyżej opisanych naruszeń, Brothers and Sisters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.

5. Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia.

§9 Zmiany i anulowanie

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

 • terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;
 • adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.

2. Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.

3. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować Brothers and Sisters Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: kontakt@brothersandsisters.pl.

4. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

5. W przypadku anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez Brothers and Sisters Sp. z o.o. , zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni roboczych na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.

§10 Zmiany i anulowanie

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@brothersandsisters.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Brothers and Sisters Sp. z o.o. na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji.

4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Brothers and Sisters Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Brothers and Sisters Sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6. Klient, będący osobą fizyczną dokonującą ze Brothers and Sisters Sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Brothers and Sisters Sp. z o.o.;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Brothers and Sisters Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Brothers and Sisters Sp. z o.o., ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.